Văn phòng HĐND và UBND huyện Mỹ Tú


THÔNG TIN VỀ VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

_____I. Thông tin đơn vị:
Tên đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND huyện Mỹ Tú.
Địa chỉ: Đường Trần Phú, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (02993) 871 032 - 871 692
Email: mytu@soctrang.gov.vn

II. Thông tin lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Trường Giang, Chánh Văn phòng

2. Bà Phạm Thị Cần, Phó Chánh Văn phòng

3. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng

III. Chức năng, nhiệm vụ đơn vị:

* Vị trí, chức năng

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có chức năng:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số trên địa bàn.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

* Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cụ thể như sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện:

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo phân công.

2. Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch công tác; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

3. Định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp; kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác đối ngoại địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về y tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Kiểm tra, rà soát về quy trình, nội dung, thể thức, thẩm quyền đối với các hồ sơ do các cơ quan, ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gửi trước khi trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành.

Trong trường hợp các dự thảo văn bản, hồ sơ trình của các cơ quan trình chưa đảm bảo yêu cầu về thể thức, nội dung, trình tự, thủ tục, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu cơ quan trình hoàn chỉnh lại dự thảo hoặc thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định; trường hợp đề nghị đó không được cơ quan trình thống nhất thì Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện được yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có liên quan cung cấp các tài liệu, thông tin, số liệu, văn bản có liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

7. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Hội nghị Ủy ban nhân dân thường kỳ và các hội nghị, cuộc họp, làm việc khác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thu thập, xử lý, quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Ủy ban nhân dân huyện.

9. Chủ trì hoặc phối hợp cơ quan có liên quan tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

11. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, chương trình, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

12. Tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản (bao gồm văn bản điện tử và văn bản giấy) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, văn bản của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan theo quy định của pháp luật.

13. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cải tiến lề lối, phương thức làm việc, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính nhà nước ở địa phương.

14. Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

16. Quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
THÔNG TIN VỀ VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

_____


I. Thông tin đơn vị:
Tên đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND huyện Mỹ Tú.
Địa chỉ: Đường Trần Phú, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0793) 871 032 - 871 692
Fax: (0793) 871 032.
Email: vpubndhmytu@yahoo.com.vn

II. Thông tin lãnh đạo:
1. Ông Võ Huy Hoàng, Chánh Văn phòng.
2. Ông Phạm Văn Hưởng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách tổng hợp.
3. Ông Lương Quốc Vũ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách HCQT.


III. Chức năng, nhiệm vụ đơn vị:
a. Chức năng:
Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
b. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, quý, tháng và lịch làm việc hàng tuần của thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện và giúp thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra;
Phối hợp các Ban HĐND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chuẩn bị các Báo cáo về hoạt động của HĐND, của UBND; quản lý hồ sơ, biên bản các kỳ họp HĐND, phiên họp UBND, các cuộc họp, làm việc của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; tổ chức soạn thảo các văn bản do Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND trực tiếp giao;
2. Cùng các cơ quan chức năng trực thuộc UBND huyện thẩm tra đề án do các Ban, Ngành huyện, UBND các xã, thị trấn trình UBND huyện quyết định hoặc để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định;
Trong trường hợp đề án chưa đảm bảo được yêu cầu về nội dung và thủ tục theo quy chế, Văn phòng đề nghị các cơ quan chủ đề án bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu đề nghị không được cơ quan chủ đề án nhất trí thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định.
3. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, tổng hợp và xử lý thông tin thường xuyên, chính xác phục vụ cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước của UBND, chủ tịch UBND huyện.
Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện bảo đảm chế độ thông tin báo cáo lên Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định.
4. Bảo đảm mối quan hệ và làm việc giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND, chủ tịch UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể cấp huyện;
5. Giúp chủ tịch UBND huyện tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền những sự vụ hành chính hàng ngày có liên quan đến các tổ chức và công dân;
Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện trong việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định Pháp luật;
6. Tổ chức công bố, truyền đạt Nghị quyết HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND, chủ tịch UBND huyện cho các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp có liên quan thực hiện Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị đó;
7- Tham mưu cho HĐND và UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của huyện, thực hiện mối liên hệ với các cơ quan cấp trên cùng cấp, cấp dưới, với các cơ quan tổ chức khác và với công dân;
8. Tổ chức và phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp UBND, các cuộc họp, làm việc của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND xã, Thị trấn; 
9. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện về công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo các điều kiện hoạt động cho Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện;
10. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động cho HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện làm việc có hiệu quả;
11. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ công chức, kinh phí, tài sản của  Văn phòng được giao theo quy định của Pháp luật;
12. Tham mưu cho UBND huyện về công tác dân tộc của Phòng Dân tộc huyện.
13. Thực hiện những nhiệm vụ, lĩnh vực công tác khác được thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện giao.
c. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:
Thực hiện theo Quyết định phân bổ hàng năm của Chủ tịch UBND huyện và khung hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện.
d. Mối quan hệ làm việc:
- Với cấp trên thực hiện nghiêm chỉnh các mệnh lệnh, chỉ thị và làm tốt chế độ báo cáo, thỉnh thị;
- Với ngang cấp căn cứ vào quy chế làm việc, các yêu cầu chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, đề ra yêu cầu, đôn đốc, nhắc nhở, phối hợp đề hoàn thành nhiệm vụ công tác
THÔNG TIN VỀ VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

_____


I. Thông tin đơn vị:
Tên đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND huyện Mỹ Tú.
Địa chỉ: Đường Trần Phú, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0793) 871 032 - 871 692
Fax: (0793) 871 032.
Email: vpubndhmytu@yahoo.com.vn

II. Thông tin lãnh đạo:
1. Ông Võ Huy Hoàng, Chánh Văn phòng.
2. Ông Phạm Văn Hưởng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách tổng hợp.
3. Ông Lương Quốc Vũ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách HCQT.


III. Chức năng, nhiệm vụ đơn vị:
a. Chức năng:
Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
b. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, quý, tháng và lịch làm việc hàng tuần của thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện và giúp thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra;
Phối hợp các Ban HĐND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chuẩn bị các Báo cáo về hoạt động của HĐND, của UBND; quản lý hồ sơ, biên bản các kỳ họp HĐND, phiên họp UBND, các cuộc họp, làm việc của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; tổ chức soạn thảo các văn bản do Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND trực tiếp giao;
2. Cùng các cơ quan chức năng trực thuộc UBND huyện thẩm tra đề án do các Ban, Ngành huyện, UBND các xã, thị trấn trình UBND huyện quyết định hoặc để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định;
Trong trường hợp đề án chưa đảm bảo được yêu cầu về nội dung và thủ tục theo quy chế, Văn phòng đề nghị các cơ quan chủ đề án bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu đề nghị không được cơ quan chủ đề án nhất trí thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định.
3. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, tổng hợp và xử lý thông tin thường xuyên, chính xác phục vụ cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước của UBND, chủ tịch UBND huyện.
Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện bảo đảm chế độ thông tin báo cáo lên Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định.
4. Bảo đảm mối quan hệ và làm việc giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND, chủ tịch UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể cấp huyện;
5. Giúp chủ tịch UBND huyện tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền những sự vụ hành chính hàng ngày có liên quan đến các tổ chức và công dân;
Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện trong việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định Pháp luật;
6. Tổ chức công bố, truyền đạt Nghị quyết HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND, chủ tịch UBND huyện cho các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp có liên quan thực hiện Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị đó;
7- Tham mưu cho HĐND và UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của huyện, thực hiện mối liên hệ với các cơ quan cấp trên cùng cấp, cấp dưới, với các cơ quan tổ chức khác và với công dân;
8. Tổ chức và phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp UBND, các cuộc họp, làm việc của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND xã, Thị trấn; 
9. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện về công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo các điều kiện hoạt động cho Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện;
10. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động cho HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện làm việc có hiệu quả;
11. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ công chức, kinh phí, tài sản của  Văn phòng được giao theo quy định của Pháp luật;
12. Tham mưu cho UBND huyện về công tác dân tộc của Phòng Dân tộc huyện.
13. Thực hiện những nhiệm vụ, lĩnh vực công tác khác được thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện giao.
c. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:
Thực hiện theo Quyết định phân bổ hàng năm của Chủ tịch UBND huyện và khung hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện.
d. Mối quan hệ làm việc:
- Với cấp trên thực hiện nghiêm chỉnh các mệnh lệnh, chỉ thị và làm tốt chế độ báo cáo, thỉnh thị;
- Với ngang cấp căn cứ vào quy chế làm việc, các yêu cầu chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, đề ra yêu cầu, đôn đốc, nhắc nhở, phối hợp đề hoàn thành nhiệm vụ công tác
THÔNG TIN VỀ VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

_____


I. Thông tin đơn vị:
Tên đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND huyện Mỹ Tú.
Địa chỉ: Đường Trần Phú, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0793) 871 032 - 871 692
Fax: (0793) 871 032.
Email: vpubndhmytu@yahoo.com.vn

II. Thông tin lãnh đạo:
1. Ông Võ Huy Hoàng, Chánh Văn phòng.
2. Ông Phạm Văn Hưởng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách tổng hợp.
3. Ông Lương Quốc Vũ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách HCQT.


III. Chức năng, nhiệm vụ đơn vị:
a. Chức năng:
Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
b. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, quý, tháng và lịch làm việc hàng tuần của thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện và giúp thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra;
Phối hợp các Ban HĐND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chuẩn bị các Báo cáo về hoạt động của HĐND, của UBND; quản lý hồ sơ, biên bản các kỳ họp HĐND, phiên họp UBND, các cuộc họp, làm việc của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; tổ chức soạn thảo các văn bản do Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND trực tiếp giao;
2. Cùng các cơ quan chức năng trực thuộc UBND huyện thẩm tra đề án do các Ban, Ngành huyện, UBND các xã, thị trấn trình UBND huyện quyết định hoặc để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định;
Trong trường hợp đề án chưa đảm bảo được yêu cầu về nội dung và thủ tục theo quy chế, Văn phòng đề nghị các cơ quan chủ đề án bổ sung, hoàn chỉnh. Nếu đề nghị không được cơ quan chủ đề án nhất trí thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định.
3. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, tổng hợp và xử lý thông tin thường xuyên, chính xác phục vụ cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước của UBND, chủ tịch UBND huyện.
Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện bảo đảm chế độ thông tin báo cáo lên Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định.
4. Bảo đảm mối quan hệ và làm việc giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND, chủ tịch UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể cấp huyện;
5. Giúp chủ tịch UBND huyện tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền những sự vụ hành chính hàng ngày có liên quan đến các tổ chức và công dân;
Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện trong việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định Pháp luật;
6. Tổ chức công bố, truyền đạt Nghị quyết HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND, chủ tịch UBND huyện cho các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp có liên quan thực hiện Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị đó;
7- Tham mưu cho HĐND và UBND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của huyện, thực hiện mối liên hệ với các cơ quan cấp trên cùng cấp, cấp dưới, với các cơ quan tổ chức khác và với công dân;
8. Tổ chức và phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp UBND, các cuộc họp, làm việc của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND xã, Thị trấn; 
9. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện về công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo các điều kiện hoạt động cho Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện;
10. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động cho HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện làm việc có hiệu quả;
11. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ công chức, kinh phí, tài sản của  Văn phòng được giao theo quy định của Pháp luật;
12. Tham mưu cho UBND huyện về công tác dân tộc của Phòng Dân tộc huyện.
13. Thực hiện những nhiệm vụ, lĩnh vực công tác khác được thường trực HĐND, Chủ tịch UBND huyện giao.
c. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:
Thực hiện theo Quyết định phân bổ hàng năm của Chủ tịch UBND huyện và khung hướng dẫn của Phòng Nội vụ huyện.
d. Mối quan hệ làm việc:
- Với cấp trên thực hiện nghiêm chỉnh các mệnh lệnh, chỉ thị và làm tốt chế độ báo cáo, thỉnh thị;
- Với ngang cấp căn cứ vào quy chế làm việc, các yêu cầu chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, đề ra yêu cầu, đôn đốc, nhắc nhở, phối hợp đề hoàn thành nhiệm vụ công tác
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 217
 • Trong tuần: 2 982
 • Tất cả: 1261975
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mỹ Tú
  Địa Chỉ: Đường Trần Phú, Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993.871032 -02993. 871692 - Fax: 02993.871032 - Email: mytu@soctrang.gov.vn
  Ghi Rõ Nguồn "Cổng thông tin điện tử Huyện Mỹ Tú " Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.